Actio Pro Socio

"Actio Pro Socio", jest to Grupa Robocza utworzona i działająca pod auspicjami Centrum C-Law.org oraz Instytutu Sobieskiego, we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa skupia swoje działania wokół projektu naukowo-badawczego pt.„Nowoczesne ramy organizacyjne działalności przedsiębiorców jako czynnik konkurencyjności polskiej gospodarki”, poświęconego przede wszystkim przeprowadzeniu ewaluacji oraz opracowaniu założeń reformy prawa spółek kapitałowych w Polsce, w kontekście dalekosiężnych zmian zachodzących w ostatnim czasie w państwach Europy Zachodniej. Powołanie Grupy jest to również reakcja Centrum C-Law.org na dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze, które powinny wymuszać stałe unowocześnianie polskiego prawa spółek kapitałowych. Ponadto w pracach Grupy przewidywana jest intelektualna konfrontacja z założeniami na tyle istotnie kształtującymi obecny system prawa spółek, że niezależnie od finalnych rezultatów prac i sukcesu implementacyjnego sformułowanych postulatów, minimalną wartością dodaną będzie intensyfikacja dialogu w środowiskach prawników i ekonomistów.

Podjęte działania mają również przyczynić się do głębszego zrozumienia związków prawa i ekonomii, a także przekrojowo przybliżyć tendencje rozwojowe w innych państwach europejskich wraz z ich motywami i konsekwencjami. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie odpowiedniej metody badawczej, tj. ekonomicznej analizy prawa oraz włączenie do projektu screeningu ostatnich zmian w prawach spółek wybranych państwach europejskich m. in. Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Włoszech, Czechach, Szwajcarii. Wyniki prac oparte zostaną na wnikliwie przeprowadzonych badaniach empirycznych.

W skład Grupy Roboczej Actio Pro Socio wchodzą akademiccy pracownicy naukowi (ekonomiści i prawnicy) z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych, jak również praktycy, zarówno z instytucji publicznych, jak również z firm prywatnych.

Głównymi celami działania Grupy jest:
-  przejście od przypadkowego naśladowania rozwiązań obcych do legislacji opartej na solidnej komparatystyce a w konsekwencji do awangardy nowoczesnego ustawodawstwa korporacyjnego,
- stworzenie ram prawnych uwzględniających reguły zachowań rynkowych, pozwalających na pobudzanie przedsiębiorczości i zapobieganiu zjawiskom niepożądanym,
- wzrost konkurencyjności systemowej polskiej gospodarki dla przedsiębiorców i inwestorów.

Przewodniczący Grupy:       Arkadiusz Radwan

Sekretarz Grupy:              Michał Bobrzyński

Koordynator:                    Kamil Nowak