Corporate Governance in Poland and Europe - status quo and prospects for reform

19 października 2006, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Sala Notowań, ul. Książęca 4, Warszawa

Centrum C-Law.org przy współpracy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie organizuje konferencję poświęconą perspektywom doskonalenia zasad ładu korporacyjnego w Polsce na tle działań podejmowanych w Unii Europejskiej.

Problematyka ładu korporacyjnego (corporate governance) rozumianego jako system instytucji służących zapewnieniu skutecznego zarządzania i kontroli w przedsiębiorstwach połączonego z właściwym wyważeniem interesów poszczególnych grup zaangażowanych w ich funkcjonowanie znajduje się w centrum uwagi wielu środowisk gospodarczych, inwestorskich i akademickich, które dostrzegają bezpośrednie zależności między tempem rozwoju gospodarki a stopniem zaufania do rynków kapitałowych, na który wpływ mają dobre obyczaje korporacyjne. Najbardziej widocznym efektem tego zainteresowania są liczne zbiory dobrych praktyk spółek giełdowych w Europie i na świecie.

Kompleks zagadnień ładu korporacyjnego stał się też przedmiotem konkretnych inicjatyw wspólnotowych. Propozycje legislacyjne sformułowane w oficjalnym dokumencie Komisji „Modernizacja prawa spółek i poprawa ładu korporacyjnego w Europie - Plan działania" wcielane są sukcesywnie w życie, o czym świadczy chociażby przyjęcie dwóch zaleceń Komisji odnoszących się do zasad wynagradzania członków kierownictwa spółek publicznych oraz roli członków rad nadzorczych/dyrektorów niewykonawczych. Również prace w obszarze szczególnych obowiązków i odpowiedzialności członków zarządu bądź rady dyrektorów oraz wzmocnienia praw akcjonariuszy są bardzo zaawansowane (projekty dyrektywy o wykonywaniu prawa głosu oraz zmian dyrektyw dotyczących sprawozdań finansowych).

Zagadnienia te stanowią przedmiot obrad eksperckich i publicznych konsultacji.

Celem warszawskiej konferencji jest stworzenie dogodnej płaszczyzny dyskusji praktyków i teoretyków prawa spółek i rynku kapitałowego nad perspektywami rozwoju i doskonalenia podstawowych elementów polskiego systemu corporate governance w ścisłym odniesieniu do inicjatyw podejmowanych w ramach Unii Europejskiej. Sięgając bowiem do doświadczeń rozwiniętych rynków światowych nie można zapominać o skutkach, jakie na każdy z narodowych systemów prawa państw członkowskich UE wywiera bądź może wywierać wprowadzanie nowych regulacji wspólnotowych (rozporządzenia, dyrektywy, zalecenia). Poza tym, warto pamiętać, że w warunkach europejskich wszelkiego rodzaju prywatnoprawne zbiory dobrych praktyk nie stanowią w rzeczywistości ani jedynego, ani nawet podstawowego dokumentu w zakresie corporate governance. W tym względzie należałoby więcej uwagi poświęcić problemowi, czy regulacje Kodeksu spółek handlowych – na tle wiodących ustawodawstw państw członkowskich UE – istotnie spełniają oczekiwania, jakie można pokładać w nowoczesnej ustawie normującej kwestie funkcjonowania, kompetencji i odpowiedzialności organów korporacji. Wymagałoby to krytycznej konfrontacji z tymi wszystkimi głosami, które chcą wyjąć obecny kształt kodeksowej regulacji z głównego nurtu dyskusji i skierować go jedynie – czy też głównie – na postanowieniach zawarte w dokumencie Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005.

Uwzględniając zasadnicze kierunki działań Komisji konferencja składa się z czterech modułów tematycznych:

  • ogólne zagadnienia stosowania zbiorów dobrych praktyk
  • pozycja zarządu w strukturze korporacyjnej
  • rola rady nadzorczej w spółce publicznej
  • wzmocnienie statusu korporacyjnego akcjonariuszy

Szczególnie ważnym elementem Konferencji jest dyskusja towarzysząca każdemu z modułów tematycznych. Powinna ona doprowadzić do sformułowania konkretnych wniosków zarówno co do oceny Dobrych Praktyki na tle najnowszych aktów wspólnotowych oraz w świetle planowanych działań Komisji, jak również w zakresie potrzeby rozwinięcia unormowań Kodeksu spółek handlowych w niektórych obszarach corporate governance.

Konferencja jest połączona z promocją serii wydawniczej „Europejskie prawo spółek", której III tom poświęcony jest właśnie zagadnieniom coporate governance.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line - arkusz zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona. Uczestnicy otrzymają potwiedzenia drogą emailową.

Pytania i uwagi można kierować na adres: registration(at)c-law.org